Türk Nöropsikiyatri Derneği Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Değerli Üyemiz;

Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Ocak 2018 Cuma günü saat 13.00’de, aşağıdaki gündemle Dernek Merkezinde,  Halaskargazi Cad. Site Apt. No:128 K:1 D:1 Şişli /İSTANBUL adresinde toplanacaktır.

12 Ocak 2018 günü çoğunluk sağlanamazsa, Genel Kurul Toplantısı aynı yerde 21 Ocak 2018 Pazar saat 13.00’te aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır (Lütfen 21.01.2018 tarihli toplantıyı dikkate alınız).

Dernek aidatlarınızı ödemenizi rica ederiz. Aidat bilgilerinizi 0212 246 9666 numaralı telefondan öğrenebilirsiniz.

Genel Kurula katılmanızı diler, saygılarımızı sunarız.

Doç. Dr. Z. Betül Yalçıner

Türk Nöropsikiyatri Derneği 
Dernek Başkanı 
Yönetim Kurulu adına

Gündem

1-Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu

2-Genel Kurul Divanı’nın oluşturulması

3-Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporunun okunması tartışılması ve aklanması

4-Mali Raporun okunması, tartışılması ve aklanması;

5- Denetleme Kurulu raporunun okunması, tartışılması ve aklanması

6-Yönetim kurulunun aklanması

7-Tüzük Değişikliği

8-Genel Kurul kararlarının oluşturulması

9-Dilek, öneriler ve kapanış;

 

VarolanÖnerilenGerekçe
Yayın Organı : Madde 26 - Derneğin “NÖROPSİKİYATRİ ARŞİVİ” adında bilimsel bir yayın organı vardır. Derneğin sahibi, Dernek tüzel kişiliği adına Dernek Başkanıdır. Derginin Yazı İşleri Müdürü, Yönetim Kurulunca dernek üyeleri arasından seçilir. Derginin yönetimi ile ilgili esaslar Yönetim Kurulunca saptanır. Yayın Organı : Madde 26 - Derneğin “NÖROPSİKİYATRİ ARŞİVİ” adında bilimsel bir yayın organı, “NÖROPSİKİYATRİ BÜLTENİ” adında bir haberleşme amaçlı yayın organı vardır. Yayın organlarının sahibi, Dernek tüzel kişiliği adına Dernek Başkanıdır. Yazı İşleri Müdürleri, Yönetim Kurulunca dernek üyeleri arasından seçilir. Yayın organlarının yayımlanması ile ilgili ilke ve kurallar Yönetim Kurulunca saptanır ve gerek duyulduğunda yönerge ile belirlenir. 1. Teknik gelişmeler ve doğan gereksinimler 2. Nöropsikiyatri Bülteni adının resmileşmesi.
Yönetim Kurulu: Madde 19- Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen yedi üyeden kurulur. Yönetim Kurulu üyelerinin en az beş tanesinin tabip olması zorunludur. Ayrıca yedi yedek üye seçilir. Yönetim Kurulundaki açılan üyeliklere yedekler, aldıkları oy sırasına göre davet edilirler. Birinci fıkrada belirtilen oran, genel kurulda yapılan oy ayırısı sırasında veya yönetim kurulunda açılan üyeliğe davet yapılırken göz önünde tutulur Yönetim Kurulu: Madde 19- a) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Oylamada alınan oy sıralamasına göre ilk 7 kişi asıl, ikinci 7 kişi yedek olarak belirlenir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Yönetim Kurulu'nca sonraki ilk toplantıya çağrılır. İlk toplantıda yeni katılan üyelerle birlikte yeniden görev bölümü yapılır. 1. Dernekler bürosu’nun dernekler yasasına aykırılık tespiti Düzenleme
Yok Derneğin Borçlanma Usulleri Madde 32- Yönetim Kurulu derneğin amaçlarını gerçekleştirmek ve çalışmalarını yürütebilmek için gereksinim duyulduğunda borçlanma kararı alabilir. Borçlanma nakit ya da kredili mal veya hizmet alımı biçiminde olabilir ancak derneğin gelir kaynaklarını aşacak ya da derneği ödeme güçlüğüne düşürecek tür ya da miktarda olamaz. Dernekler bürosu’nun eksiklik tespiti
Yok Bilimsel Toplantı Düzenleme Madde 33- Yönetim Kurulu derneğin amaçları doğrultusunda bilimsel ya da mesleki toplantı düzenlemeye ya da başka bilimsel-mesleki derneklerle ortak toplantılar düzenlemeye yetkilidir. Yönetim Kurulu toplantı düzenleme ile ilgili ayrıntıları bir yönetmelikle düzenler. Gelişmeler ve doğan gereksinimler
Yok Danışma Kurulu Madde 34- Derneğin önceki Yönetim Kurullarında görev yapmış üyeleri arasında gönüllü olanlardan bir Danışma Kurulu oluşturulur. a) Danışma Kurulu en az yılda bir kez olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı’nın çağrısı ve başkanlığı ile toplanır. Gerektiğinde Yönetim Kurulu ile ortak toplantı yapılabilir. b) Kurulun veya üyelerinin danışma ve görevlendirme dışında hiçbir yönetsel yetkisi yoktur. Kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğindedir. c) Kurul, Yönetim Kurulu’nun gereksinim duyduğu konularda danışmanlık eder ya da kurul üyeleri Yönetim Kurulu’nca kişisel olarak da derneğin bazı işlerinde görevlendirilebilir. Gelişmeler ve doğan gereksinimler

Duyurular

1914-2019 105. Yılda Yeniden Toptaşı’nda